تصاویر اتوماسیون شیردوشی

01

 

02

 

پانل کنترل برای هر واحد دوشنده

پانل کنترل برای هر واحد دوشنده

 

چیدمان پانل کنترل هر واحد در سالن خط وسط

چیدمان پانل کنترل هر واحد در سالن خط وسط

 

مایش رکورد ، شماره بدن، دمای شیر ، شرعت دوشش، زمان دوشش

مایش رکورد ، شماره بدن، دمای شیر ، شرعت دوشش، زمان دوشش

 

نمایش سرعت دوشش، دمای شیر، مدت زمان دوشش ، جهت قرار گرفتن حیوان در سالن

نمایش سرعت دوشش، دمای شیر، مدت زمان دوشش ، جهت قرار گرفتن حیوان در سالن

 

شستشوی دستگاه ، نمایش دمای آب

شستشوی دستگاه ، نمایش دمای آب

 

نمودار شیردهی ، شرعت دوشش کیلوگرم / دقیقه

نمودار شیردهی ، شرعت دوشش کیلوگرم / دقیقه

 

صفحه نمایش پانل کنترل هر واحد

صفحه نمایش پانل کنترل هر واحد

 

قفل و مسدود کردن شیرهای آلوده

قفل و مسدود کردن شیرهای آلوده

 

نرم افزار مدیریت شیردوشی

نرم افزار مدیریت شیردوشی

 

گزارشات متنوع و کامل

گزارشات متنوع و کامل

 

نمودار تولید هر راس

نمودار تولید هر راس

 

تولید تمام قطعات و دانش فنی توسط آریو تکنولوژی

تولید تمام قطعات و دانش فنی توسط آریو تکنولوژی

 

شماره الکترونیکی حیوان - پا بند

شماره الکترونیکی حیوان – پا بند

 

تولید قطعات سیلیکونی توسط آریو تکنولوژی

تولید قطعات سیلیکونی توسط آریو تکنولوژی

 

تولید قطعات سیلیکونی توسط آریو تکنولوژی

تولید قطعات سیلیکونی توسط آریو تکنولوژی