گاوداری آقای ابهری

نمای سالن شیردوشی قبل از نصب

 

نمای سالن شیردوشی قبل از نصب

 

نمای سالن شیردوشی پس از نصب سیستم جدید

 

نمای سالن شیردوشی پس از نصب سیستم جدید

نمای سالن شیردوشی پس از نصب سیستم جدید

 

نمای سالن شیردوشی پس از نصب سیستم جدید

نمای سالن شیردوشی پس از نصب سیستم جدید