گاوداری آقای حنائی کاشانی

برای مشاهده ویدئو گاوداری آقای طاهری بر روی  تصویر زیر کلیک کنید:

 

گاوداری آقای حنایی کاشانی – مشهد

 

تگ شناسایی الکترونیکی به صورت پابند

 

تگ شناسایی الکترونیکی به صورت پابند

 

تگ شناسایی – ضد آب و مقام

 

تگ شناسایی الکترونیکی به صورت پابند

 

گاوداری آقای حنایی کاشانی

 

نمای سالن شیردوشی قبل از نصب سیستم جدید

 

نمای سالن شیردوشی قبل از نصب سیستم جدید

 

نمای سالن شیردوشی قبل از نصب سیستم جدید

 

نمای سالن پس از نصب سیستم جدید

 

نمای سالن پس از نصب سیستم جدید

 

نمای سالن پس از نصب سیستم جدید

 

نمای سالن پس از نصب سیستم جدید

 

آنتن شناسایی شماره الکترونیکی

 

تگ شناسایی به صورت پا بند

 

تگ شناسایی – ضد آب و مقام

 

نمایش رکورد ، شماره بدن، دمای شیر ، سرعت شیردهی و مدت دوشش

نمایش رکورد ، شماره بدن، دمای شیر ، سرعت شیردهی و مدت دوشش

 

نمایش رکورد ، شماره بدن، دمای شیر ، سرعت شیردهی و مدت دوشش

نمایش رکورد ، شماره بدن، دمای شیر ، سرعت شیردهی و مدت دوشش

 

پانل کنترل مرکزی واحد ها - مشاهده وزن و تعداد کل

پانل کنترل مرکزی واحد ها – مشاهده وزن و تعداد کل

 

نرم افزار مدیریت شیردوشی

نرم افزار مدیریت شیردوشی

 

گزارش چاپ شده - رکورد روزانه

گزارش چاپ شده – رکورد روزانه

 

ارسال گزارش نهایی شیردوشی پس از پایان شیردوشی برای مدیریت

ارسال گزارش نهایی شیردوشی پس از پایان شیردوشی برای مدیریت

 

ا تشکر از آقای حنایی کاشانی که ما را در توسعه فناوری و حمایت از محصولات دانش بنیان یاری کردند

ا تشکر از آقای حنایی کاشانی که ما را در توسعه فناوری و حمایت از محصولات دانش بنیان یاری کردند