گاوداری آقای رحمانی

نمای سالن شیردوشی قبل از نصب

 

نمای سالن شیردوشی قبل از نصب

 

نمای سالن شیردوش پس از نصب سیستم جدید

 

نمای سالن شیردوش پس از نصب سیستم جدید

نمای سالن شیردوش پس از نصب سیستم جدید

 

نمای سالن شیردوش پس از نصب سیستم جدید

نمای سالن شیردوش پس از نصب سیستم جدید

 

واحد کنترل دوشش

واحد کنترل دوشش

 

واحد کنترل دوشش

واحد کنترل دوشش

 

آنتن شناسایی شماره بدن

آنتن شناسایی شماره بدن

 

آنتن شناسایی و تگ پابند

آنتن شناسایی و تگ پابند

 

تگ شناسایی با طول عمر بالا

تگ شناسایی با طول عمر بالا