گاوداری آقای طاهری

برای مشاهده ویدئو گاوداری آقای طاهری بر روی  تصویر زیر کلیک کنید:

برای مشاهده ویدئو بر روی تصویر بالا کلیک کنید

 

دفتر مدیریت گاوداری آقای طاهری

 

گاوداری آقای طاهری – مشهد

 

تگ شناسایی الکترونیکی به صورت پابند

 

تگ شناسایی الکترونیکی به صورت پابند

 

نمای سالن شیردوشی قبل از نصب دستگاه جدید

 

نمای شالن شیردوشی پس از نصب سیستم جدید

نمای سالن شیردوشی پس از نصب سیستم جدید

 

سالن شیردوشی جدید

سالن شیردوشی جدید

 

نمایشگر دستگاه – نمایش رکورد شیر

 

نمایش نمودار و سرعت شیردهی

 

نمایش اطلاعات دام شامل میانگین تولید ، آبستنی و موارد دیگر

نمایش اطلاعات دام شامل میانگین تولید ، آبستنی و موارد دیگر

 

امکان مسدود کردن شیرهای آلوده یا شیر حاوی آغوز

امکان مسدود کردن شیرهای آلوده یا شیر حاوی آغوز

 

شکل سالن شیردوشی پس از نصب سیسم جدید

شکل سالن شیردوشی پس از نصب سیسم جدید

 

آنتن های شناسایی حیوانات

آنتن های شناسایی حیوانات

 

نرم افزار مدیریتی - نمودار تولید شیر هر راس

نرم افزار مدیریتی – نمودار تولید شیر هر راس

 

مشاهده گزارش های متنوع

مشاهده گزارش های متنوع

 

ارسال گزارش پس از پایان شیردوشی برای مدیریت

ارسال گزارش پس از پایان شیردوشی برای مدیریت